Privacy Statement – Automarcato

Automarcato C.V. (hierna te noemen Automarcato), gevestigd aan de A. van Leeuwenhoekweg 27 2408 AL te Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring.

Contactgegevens

Automarcato
A. van Leeuwenhoekweg 27
2408 DH Alphen aan den Rijn
0172 – 49 29 59
[email protected][email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Automarcato verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam / Bedrijfsnaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een aankoop of financiering van een auto, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Automarcato verwerkt uw bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, omdat u deze zelf aan ons verstrekt en/of hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Hieronder vindt u een overzicht van de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Rijbewijs;
 • Identiteitsbewijs / paspoort;
 • BSN-nummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Automarcato verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het kunnen opstellen van een koopovereenkomst;
 • Het kunnen opstellen van facturen van aankoop en/of onderhoud;
 • Het mogelijk kunnen maken van een proefrit;
 • Het tenaamstellen van voertuigen op uw naam;
 • Het kunnen vrijwaren van voertuigen welke op uw naam staan;
 • Voorts alle verwerkingen waar vooraf toestemming voor gegeven is, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Automarcato en/of welke noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Automarcato neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Alle besluiten worden persoonlijk genomen door medewerkers van Automarcato, zonder gebruik van programma’s of systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Automarcato bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren geen specifiek bewaartermijn voor het opslaan van uw persoonsgegevens, om u op elk gewenst moment direct van dienst te kunnen zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Automarcato verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Automarcato gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Automarcato en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Automarcato wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Automarcato neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Wij maken tevens gebruik van een externe partij voor het veilig opslaan van uw persoonsgegevens en het maken van een dagelijkse back-up. Uw gegevens zullen voor alleen dit doeleinde worden verwerkt door de sub-verwerker. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected].

“Net iets meer dan gewoon een auto!”
Bekijk de rondleiding door ons bedrijf!